Почетен состанок - 11-12/09/2017, Gödöllő, Hungary

Почетен состанок - 11-12/09/2017, Gödöllő, Hungary

Македонски

 Целите на состанокот: 

1. Запознавање на партнерите (активности, која е нивната заинтересираност во Agriteach 4.0 проектот) 
2. Целите на проектот и генерален преглед 
3. Претставување на планираните интелектуални аутпути (IO) од одговорните партнери 
4. Преглед на ICT алатки кои се користат во земјоделството 
5. Дискусии и одлуки за управувањето со проектот и финансиски прашања 
6. Почеток со првите активности поврзани со O1-O2 
7. Почеток со придружните активности (Квалитетно управување, Евалуација, Дисеминација., Извештаи)

Документи и презентации од првиот состанок кој се одржа на 11-12 September 2017, во Gödöllő, Hungary

Опис на проектот

ИМЕ НА ПРОЕКТ
Поврзување на наставниците за стручно образование и обука во земјоделството 4.0
 
ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ
Водење на „Наставниците за стручно образование и обука во земјоделството“ во процесот на обнова на нивните наставни методи со овозможување на бесплатен  онлајн курс  „Наставници за земјоделство 4.0“  кој е базиран на мрежен педагошки метод на учење. Овој проект ќе ја интегрира мрежната методологија на учење на успешниот проект Леонардо (Tenegen: http://www.tenegen.eu/) со педагошки иновации на методите кои се насочени кон учениците како што се моделите на “Creative Classroom(CC)” и “Flipped Classroom (FC)”.  Околината за учење и наставниот методи кои ќе се применуваат во овој проект се со во согласност со педагошките иновации од рамката ЕТ 2020,  која се фокусира на развој на вештините и креативноста во 21 век, како и дигитално претприемништво на студентите.
 
ДАТА НА ПОЧНУВАЊЕ СО ПРОЕКТОТ
01-09-2017
 
ВКУПНО ТРАЕЊЕ НА ПРОЕКТОТ
24 месеци
 
КООРДИНАТОР ОРГАНИЗАЦИЈА
“Galamb József Mezögazdasági Szakképző Iskola” ,Унгарија