Fondacija Agro Centar za Edukacija - FACE

Fondacija Agro Centar za Edukacija - FACE

Foundation Agro-Centre for education is a non-profit organisation, founded 2006. General aim of FACE  is development of agriculture in Macedonia and the region by strengthening the human capacities based on formal and non-formal education. FACE trough it’s activities strengthens the influence and the contribution of education over sustainable agriculture, environmental protection and rural development, trough contemporary educational methods and curricula both in formal and non-formal frame.

FACE implements two categories of educational activities:

  • Non-formal education (trainings, courses, seminars)
  • Formal education (postgraduate and doctoral studies)

Vision: FACE is a centre of excellence for development of human resources in the areas of agriculture, food production, environment protection and rural agricultural development in Macedonia and the region.

Mission: FACE’s education services satisfy the needs of the farmers, experts, industry managers, policy makers, civil servants and the NGO sector in Macedonia and in the region in areas of agriculture, food production, environment protection and rural development.

Опис на проектот

ИМЕ НА ПРОЕКТ
Поврзување на наставниците за стручно образование и обука во земјоделството 4.0
 
ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ
Водење на „Наставниците за стручно образование и обука во земјоделството“ во процесот на обнова на нивните наставни методи со овозможување на бесплатен  онлајн курс  „Наставници за земјоделство 4.0“  кој е базиран на мрежен педагошки метод на учење. Овој проект ќе ја интегрира мрежната методологија на учење на успешниот проект Леонардо (Tenegen: http://www.tenegen.eu/) со педагошки иновации на методите кои се насочени кон учениците како што се моделите на “Creative Classroom(CC)” и “Flipped Classroom (FC)”.  Околината за учење и наставниот методи кои ќе се применуваат во овој проект се со во согласност со педагошките иновации од рамката ЕТ 2020,  која се фокусира на развој на вештините и креативноста во 21 век, како и дигитално претприемништво на студентите.
 
ДАТА НА ПОЧНУВАЊЕ СО ПРОЕКТОТ
01-09-2017
 
ВКУПНО ТРАЕЊЕ НА ПРОЕКТОТ
24 месеци
 
КООРДИНАТОР ОРГАНИЗАЦИЈА
“Galamb József Mezögazdasági Szakképző Iskola” ,Унгарија