Galamb József Agricultural Secondary School

Galamb József Agricultural Secondary School

Galamb József Agricultural Secondary School will be 135 years old next year. Since 2013 the institution has been maintained by the Ministry of Agriculture. As a consequence, our training offer was exclusively restricted to agricultural training. 
The school currently has 32 classes with 830 students specialized in information technology, engineering, and agriculture. 

Our school's motto: "Tradition and modernization, usable knowledge". 
In addition to the traditionalism, we would like to provide modern, XXI. century skills and knowledge for our students. We have innovative teaching staff, open to new teaching methods and further training. The school has a good relationship with the national agricultural VET providers, and participates in exchange practices, training programs and competitions with cross-border VET schools from Romania, Serbia and Germany.
We regularly cooperate with national agencies, higher education institutions such as: Ministry of Agriculture, National Vocational and Adult Education Office, Chamber of Commerce and Industry, Chamber of Agriculture, Szent István University, University of Debrecen. 

Опис на проектот

ИМЕ НА ПРОЕКТ
Поврзување на наставниците за стручно образование и обука во земјоделството 4.0
 
ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ
Водење на „Наставниците за стручно образование и обука во земјоделството“ во процесот на обнова на нивните наставни методи со овозможување на бесплатен  онлајн курс  „Наставници за земјоделство 4.0“  кој е базиран на мрежен педагошки метод на учење. Овој проект ќе ја интегрира мрежната методологија на учење на успешниот проект Леонардо (Tenegen: http://www.tenegen.eu/) со педагошки иновации на методите кои се насочени кон учениците како што се моделите на “Creative Classroom(CC)” и “Flipped Classroom (FC)”.  Околината за учење и наставниот методи кои ќе се применуваат во овој проект се со во согласност со педагошките иновации од рамката ЕТ 2020,  која се фокусира на развој на вештините и креативноста во 21 век, како и дигитално претприемништво на студентите.
 
ДАТА НА ПОЧНУВАЊЕ СО ПРОЕКТОТ
01-09-2017
 
ВКУПНО ТРАЕЊЕ НА ПРОЕКТОТ
24 месеци
 
КООРДИНАТОР ОРГАНИЗАЦИЈА
“Galamb József Mezögazdasági Szakképző Iskola” ,Унгарија