AGRAS MG-1

AGRAS MG-1

Screenshot: 
Provider: 
DJI
Description : 

The DJI Agras MG-1 is an octocopter designed for precision variable rate application of liquid pesticides, fertilizers, and herbicides, bringing new levels of efficiency and manageability to agriculture.

The MG-1 ‘s powerful propulsion system allows the aircraft to carry up to 10 kg liquid payloads, including pesticides and fertilizers.

The combination of speed and power means that an area of 4,000-6,000 m² can be covered in just 10 minutes, or 40 to 60 times faster than manual spraying operations. The intelligent spraying system automatically adjusts its spray according to the flying speed so that an even spray is always applied. This way, the amount of pesticide or fertilizer is precisely regulated to avoid pollution and economize operations.

Device: 
App: 
Shareable data: 
Communication: 
Product website: 
https://www.dji.com/cz/mg-1
Company/Brand Website: 
https://www.dji.com
Tested: 
Device Details: 
https://www.dji.com/cz/mg-1

Опис на проектот

ИМЕ НА ПРОЕКТ
Поврзување на наставниците за стручно образование и обука во земјоделството 4.0
 
ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ
Водење на „Наставниците за стручно образование и обука во земјоделството“ во процесот на обнова на нивните наставни методи со овозможување на бесплатен  онлајн курс  „Наставници за земјоделство 4.0“  кој е базиран на мрежен педагошки метод на учење. Овој проект ќе ја интегрира мрежната методологија на учење на успешниот проект Леонардо (Tenegen: http://www.tenegen.eu/) со педагошки иновации на методите кои се насочени кон учениците како што се моделите на “Creative Classroom(CC)” и “Flipped Classroom (FC)”.  Околината за учење и наставниот методи кои ќе се применуваат во овој проект се со во согласност со педагошките иновации од рамката ЕТ 2020,  која се фокусира на развој на вештините и креативноста во 21 век, како и дигитално претприемништво на студентите.
 
ДАТА НА ПОЧНУВАЊЕ СО ПРОЕКТОТ
01-09-2017
 
ВКУПНО ТРАЕЊЕ НА ПРОЕКТОТ
24 месеци
 
КООРДИНАТОР ОРГАНИЗАЦИЈА
“Galamb József Mezögazdasági Szakképző Iskola” ,Унгарија