Libelium Smart Agri IoT Kit

Libelium Smart Agri IoT Kit

Screenshot: 
Provider: 
Libelium Comunicaciones Distribuidas S.L.
Description : 

This kit enables monitoring of environmental parameters in agriculture, vineyards, greenhouses or golf courses. Soil moisture and temperature, humidity, leaf wetness and atmospheric pressure sensors allow to control the amount of sugar in grapes to enhance wine quality, as well as to control micro-climate conditions to maximize the production of fruits and vegetables in greenhouses. The three levels of depth of the soil moisture sensor are helpful to reduce waste of water by selective irrigation in dry zones. On the other hand, controlling humidity and temperature levels in hay, straw, etc. can prevent fungus and other microbial contaminants. The data is sent to the Internet by the GW using Ethernet and 4G radios.

Device: 
App: 
Shareable data: 
Communication: 
Product website: 
http://www.libelium.com/libeliumworld/agriculture/
Company/Brand Website: 
https://www.libelium.com/contact/
Tested: 
Device Details: 
Libelium Smart Agriculture IoT Vertical Kit: Multiprotocol IoT gateway. Use up to 4 radios at the same time Connectivity: Ethernet, WiFi, 4G, 802.15.4, RF 868/900 8GB of internal storage MySQL database up and running off-the-shelf Web manager interface

Опис на проектот

ИМЕ НА ПРОЕКТ
Поврзување на наставниците за стручно образование и обука во земјоделството 4.0
 
ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ
Водење на „Наставниците за стручно образование и обука во земјоделството“ во процесот на обнова на нивните наставни методи со овозможување на бесплатен  онлајн курс  „Наставници за земјоделство 4.0“  кој е базиран на мрежен педагошки метод на учење. Овој проект ќе ја интегрира мрежната методологија на учење на успешниот проект Леонардо (Tenegen: http://www.tenegen.eu/) со педагошки иновации на методите кои се насочени кон учениците како што се моделите на “Creative Classroom(CC)” и “Flipped Classroom (FC)”.  Околината за учење и наставниот методи кои ќе се применуваат во овој проект се со во согласност со педагошките иновации од рамката ЕТ 2020,  која се фокусира на развој на вештините и креативноста во 21 век, како и дигитално претприемништво на студентите.
 
ДАТА НА ПОЧНУВАЊЕ СО ПРОЕКТОТ
01-09-2017
 
ВКУПНО ТРАЕЊЕ НА ПРОЕКТОТ
24 месеци
 
КООРДИНАТОР ОРГАНИЗАЦИЈА
“Galamb József Mezögazdasági Szakképző Iskola” ,Унгарија