CropSAT

CropSAT

Screenshot: 
Provider: 
CropSAT
Description : 

CropSAT is a tool to survey your field from above. Maps of the biomass variation within the field is calculated from satellite imageries. You can use the variation maps to see how your crop develops during the season and to control your N-application based on crop N need. CropSAT is an interactive application and allows you to easily create variation maps from the satellite imagery vegetation index. The maps can be downloaded and used for variable rate nitrogen application. CropSAT is, simply put, a crop sensing system for everybody.

Device: 
App: 
Shareable data: 
Communication: 
Product website: 
https://cropsat.com/
Company/Brand Website: 
Department of Soil and Environment, Swedish University of Agricultural Sciences
Tested: 
Rate: 
5
Usage rate: 
8

Опис на проектот

ИМЕ НА ПРОЕКТ
Поврзување на наставниците за стручно образование и обука во земјоделството 4.0
 
ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ
Водење на „Наставниците за стручно образование и обука во земјоделството“ во процесот на обнова на нивните наставни методи со овозможување на бесплатен  онлајн курс  „Наставници за земјоделство 4.0“  кој е базиран на мрежен педагошки метод на учење. Овој проект ќе ја интегрира мрежната методологија на учење на успешниот проект Леонардо (Tenegen: http://www.tenegen.eu/) со педагошки иновации на методите кои се насочени кон учениците како што се моделите на “Creative Classroom(CC)” и “Flipped Classroom (FC)”.  Околината за учење и наставниот методи кои ќе се применуваат во овој проект се со во согласност со педагошките иновации од рамката ЕТ 2020,  која се фокусира на развој на вештините и креативноста во 21 век, како и дигитално претприемништво на студентите.
 
ДАТА НА ПОЧНУВАЊЕ СО ПРОЕКТОТ
01-09-2017
 
ВКУПНО ТРАЕЊЕ НА ПРОЕКТОТ
24 месеци
 
КООРДИНАТОР ОРГАНИЗАЦИЈА
“Galamb József Mezögazdasági Szakképző Iskola” ,Унгарија