O4 Агритич 4.0 Систем за управување со учење

O4 Агритич 4.0 Систем за управување со учење

Македонски

Во оваа фаза на проектот, ќе биде имплементиран системот за "е-учење", базиран на отворениот софтвер Moodle (модуларна објектно-ориентирана динамична средина за учење). Планираната тематски-ориентирана структура на курсот ќе биде изградена со прецизно испланирана временска рамка. Курсот ќе биде добро структуриран и нема да претставува само онлајн извор на едукативни содржини каде што учесниците се оставени сами на себе во совладувањето на материјата. Нашите образовни партнери ќе внимателно ќе работат на развивање на упатство, кое би вклучило и поддршка од тутор/ментор со што би се олеснил едукативниот процес. 

Сите технолошки и едукативни  компоненти на курсот, ќе се водат од специфични педагошки цели, како мотивација, вклученост во соработка, споделување на знаењето, онлајн комуникација и активно учество.

Материјалите за обука за е-учење се произведуваат во рамките на Moodle (Модуларна објектно-ориентирана динамичка средина за учење). Mатеријалитe за учење се достапни на 3 јазици (HU, MK, EN) на овој интерфејс..

 1.     Модул: Учење во 21виот век
 2.     Модул: Европски стратегии и иницијативи за е-Земјоделство 
 3.     Модул: Дигитални системи во Земјоделство 4.0 

Завршувањето на индивидуалните модули напредува во темпото на пилот-обуката, а процесот на учење е олеснет од страна на наставниците. Курсот ги содржи следните елементи:

 •    вовед во курсот
 •    целите на модулите
 •    водич за учење
 •    курикулум
 •    практични вежби
 •    задача од модулот
 •    форум
 •    финална задача

Agriteach 4.0 Learnin Portal: http://moodle.agriteach.hu/
Пилот фазата би започнала во Унгарија од 25ти февруари до 26 Април 2019. Во Македонија, пилот фазата би започнала од 4ти март па се до 5ти април. 
Потребно е да се регистрирате за да учествувате на обуката.
Сите материјални за обуката ќе ги добиете беспатно по успешната регистрација.

Опис на проектот

ИМЕ НА ПРОЕКТ
Поврзување на наставниците за стручно образование и обука во земјоделството 4.0
 
ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ
Водење на „Наставниците за стручно образование и обука во земјоделството“ во процесот на обнова на нивните наставни методи со овозможување на бесплатен  онлајн курс  „Наставници за земјоделство 4.0“  кој е базиран на мрежен педагошки метод на учење. Овој проект ќе ја интегрира мрежната методологија на учење на успешниот проект Леонардо (Tenegen: http://www.tenegen.eu/) со педагошки иновации на методите кои се насочени кон учениците како што се моделите на “Creative Classroom(CC)” и “Flipped Classroom (FC)”.  Околината за учење и наставниот методи кои ќе се применуваат во овој проект се со во согласност со педагошките иновации од рамката ЕТ 2020,  која се фокусира на развој на вештините и креативноста во 21 век, како и дигитално претприемништво на студентите.
 
ДАТА НА ПОЧНУВАЊЕ СО ПРОЕКТОТ
01-09-2017
 
ВКУПНО ТРАЕЊЕ НА ПРОЕКТОТ
24 месеци
 
КООРДИНАТОР ОРГАНИЗАЦИЈА
“Galamb József Mezögazdasági Szakképző Iskola” ,Унгарија