O2 Потребите од обука на наставниците во областа "е-Земјоделство"

O2 Потребите од обука на наставниците во областа "е-Земјоделство"

Македонски

Интелектуалниот труд 2 нуди детални информации во однос на понудата на пазарот на трудот, односно каква е сликата во стручното образование и каква би требало да биде, со цел да се задоволат потребите за квалитетно образование и вештини од Земјоделство 4.0. Резултатите од анкетата содржат корисни информации за самиот образовен систем, а заклучоците од неа се многу важен инпут за наредните фази, особено при креирањето на обуките. 

Целта беше да добиеме одговори на следниве прашања:

  • Колку се свесни наставниците од стручните земјоделски училишта за модерните трендови од Земјоделство 4.0? 
  • Колку се во можност да ги подготват учениците за модерните трендови во Земјоделство 4.0?  
  • Имаат ли доволно добри познавања од ИКТ во прецизно земјоделство и системи базирани на ИКТ? 

Почетната хипотеза на проектот, која беше изградена со претходни консултации со партнерите од индустрискиот и образовниот сектор, беше дека има значителна потреба од обезбедување на ИКТ обуки во ова поле, но хипотезата треба да се потврди преку анкети во целните земји на проектот, Македонија и Унгарија. 

 

 

Опис на проектот

ИМЕ НА ПРОЕКТ
Поврзување на наставниците за стручно образование и обука во земјоделството 4.0
 
ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ
Водење на „Наставниците за стручно образование и обука во земјоделството“ во процесот на обнова на нивните наставни методи со овозможување на бесплатен  онлајн курс  „Наставници за земјоделство 4.0“  кој е базиран на мрежен педагошки метод на учење. Овој проект ќе ја интегрира мрежната методологија на учење на успешниот проект Леонардо (Tenegen: http://www.tenegen.eu/) со педагошки иновации на методите кои се насочени кон учениците како што се моделите на “Creative Classroom(CC)” и “Flipped Classroom (FC)”.  Околината за учење и наставниот методи кои ќе се применуваат во овој проект се со во согласност со педагошките иновации од рамката ЕТ 2020,  која се фокусира на развој на вештините и креативноста во 21 век, како и дигитално претприемништво на студентите.
 
ДАТА НА ПОЧНУВАЊЕ СО ПРОЕКТОТ
01-09-2017
 
ВКУПНО ТРАЕЊЕ НА ПРОЕКТОТ
24 месеци
 
КООРДИНАТОР ОРГАНИЗАЦИЈА
“Galamb József Mezögazdasági Szakképző Iskola” ,Унгарија