Multiplication event (ME3) - Information day for agricultural advisors in Hungary

Multiplication event (ME3) - Information day for agricultural advisors in Hungary

Македонски

April 5, 2019 a multiplication event of the Agriteach 4.0 project was organized by GAK Educational, Research and Innovation Nonprofit Ltd. for agricultural advisors and consultants at Szent István University in Gödöllő. All Hungarian partners were represented at the event, Zoltán Horváth – Galamb József Agricultural Secondary School as project coordiator, Szilvia Gerhát - ITStudy Hungary, László Papócsi and Attila Nagy - GAK Educational, Research and Innovation Nonprofit Ltd.
In addition to the project partners, Erika Székely the leader of the Hungarian Chamber of Agriculture Rural Development and Advisory Directorate also gave a presentation about the digital readiness and further training of consultants.
The topics of the event included:

  • Presentation of the Agriteach 4.0 project and training program
  • Introducing AgriTeach Module 2
  • Innovation Projects, e-Request, Business Diary, Advisory Systems, Agriteach module 2
  • Ideas for furthering the results of the Agriteach project
  • Joint survey of SzIE and NAK on the digital readiness of consultants in the context of planned further training of consultants.
  • Current Practical Information for the 2019 e-Request
  • Interoperability Opportunities in E-Agriculture Information Management

Nearly 40 people attended the event.

Опис на проектот

ИМЕ НА ПРОЕКТ
Поврзување на наставниците за стручно образование и обука во земјоделството 4.0
 
ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ
Водење на „Наставниците за стручно образование и обука во земјоделството“ во процесот на обнова на нивните наставни методи со овозможување на бесплатен  онлајн курс  „Наставници за земјоделство 4.0“  кој е базиран на мрежен педагошки метод на учење. Овој проект ќе ја интегрира мрежната методологија на учење на успешниот проект Леонардо (Tenegen: http://www.tenegen.eu/) со педагошки иновации на методите кои се насочени кон учениците како што се моделите на “Creative Classroom(CC)” и “Flipped Classroom (FC)”.  Околината за учење и наставниот методи кои ќе се применуваат во овој проект се со во согласност со педагошките иновации од рамката ЕТ 2020,  која се фокусира на развој на вештините и креативноста во 21 век, како и дигитално претприемништво на студентите.
 
ДАТА НА ПОЧНУВАЊЕ СО ПРОЕКТОТ
01-09-2017
 
ВКУПНО ТРАЕЊЕ НА ПРОЕКТОТ
24 месеци
 
КООРДИНАТОР ОРГАНИЗАЦИЈА
“Galamb József Mezögazdasági Szakképző Iskola” ,Унгарија