Agriteach 4.0 Повеќекратни настани во Македонија и Унгарија - Наставници за земјоделство 4.0

Agriteach 4.0 Повеќекратни настани во Македонија и Унгарија - Наставници за земјоделство 4.0

Пилот-обуката во двете земји започнува со денот на запознавање на наставниците со програмата.. Наставниците се запознаа со структурата на курсот, деталите за спроведувањето на онлајн обуката и распоредот.
Во Македонија настанот беше на 21.12.2018 година со 20 учесници.
Во Унгарија пилот настанот се одржа на  15/02/2019 со повеќе од 40 учесници врз основа на претходна регистрација.
Детални програми се достапни тука: HU, MK

Опис на проектот

ИМЕ НА ПРОЕКТ
Поврзување на наставниците за стручно образование и обука во земјоделството 4.0
 
ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ
Водење на „Наставниците за стручно образование и обука во земјоделството“ во процесот на обнова на нивните наставни методи со овозможување на бесплатен  онлајн курс  „Наставници за земјоделство 4.0“  кој е базиран на мрежен педагошки метод на учење. Овој проект ќе ја интегрира мрежната методологија на учење на успешниот проект Леонардо (Tenegen: http://www.tenegen.eu/) со педагошки иновации на методите кои се насочени кон учениците како што се моделите на “Creative Classroom(CC)” и “Flipped Classroom (FC)”.  Околината за учење и наставниот методи кои ќе се применуваат во овој проект се со во согласност со педагошките иновации од рамката ЕТ 2020,  која се фокусира на развој на вештините и креативноста во 21 век, како и дигитално претприемништво на студентите.
 
ДАТА НА ПОЧНУВАЊЕ СО ПРОЕКТОТ
01-09-2017
 
ВКУПНО ТРАЕЊЕ НА ПРОЕКТОТ
24 месеци
 
КООРДИНАТОР ОРГАНИЗАЦИЈА
“Galamb József Mezögazdasági Szakképző Iskola” ,Унгарија