Наставници за Земјоделство 4.0

Наставници за Земјоделство 4.0

Брзата еволуција на технологијата несомнено доведе до напредок што значително ги промени практиките во нашите животи денес. Промените што ги воведе технологијата од 20-тиот век во секојдневниот живот се неповратни, со нивните трансформации во комуникацијата, образованието, деловниот живот, работата, набавката на стоки, забавата, складирањето податоци и, се разбира, во земјоделството.

Рапидно менувачката економска и социјална средина бара соодветно постојано приспособување од актерите на економијата. Ова вклучува стручно образование кое подготвува многу работници за променливиот пазар на трудот. Поради оваа причина, стручното образование е во центарот на вниманието во европските земји во текот на изминатите неколку години, а исто така во тек е реформација и трансформација на развојот на стручното образование. Целите се фокусирани на намалување на растојанието помеѓу она што го обезбедува образованието и која работа бара, на пример преку подобрување на практичното образование и ставање помал акцент на наставните методи базирани на теорија.

Промените во образованието се побавни и училиштата можат да одговорат само на потребите во помали чекори. Сепак, многу е важно да се започне со воведување на нови современи образовни методи за да се искористат можностите што ги нуди технологијата во образованието и, последно, но не и најмалку важно, да се ажурира содржината на материјалите за стручно оспособување.

Приказната со образованието во земјоделството е иста. Постои голема потреба за специјалисти кои се: вешти во ИТ и земјоделско производство; способни да дизајнираат апликации и да работат со нив; способни да ги едуцираат корисниците и да обезбедат советување. Ова носи нов предизвик за образовниот систем сега, и проблеми за иднината, бидејќи не бара само аграрни инженери и ИТ професионалци, туку и пресекот на двете.

Состојбата на училиштата за стручно образование и обука како даватели на тоа образование е отежната поради фактот што многу од овие алатки се скапи и без алатки тешко е да се решат проблемите со практична обука со кои се соочуваат учениците.

Денес, работодавците бараат работници што треба да ги имаат клучните компетенции кои се неопходни за вработување, т.е. работници со широк опсег на практични вештини и искуство, како и теоретско знаење. Економските промени се случуваат многу брзо, така што учениците треба да бидат подготвени да се прилагодат на нови области, улоги и дури и нови работни места во секое време. Ова е причината зошто доживотното учење е од суштинско значење за утрешната работна сила.

Проектот Agriteach 4.0 ќе ви помогне со тоа. Во Модул 1 од курикулумот се презентирани голем број активни методи за поддршка на учењето, презентирани се ИКТ алатки, се воведуваат отворени образовни ресурси и бесплатни репозитории за учење на интернет. Модул 2 обезбедува најсовремено познавање на тековните европски земјоделски стратегии и иницијативи, а модулот 3 ги воведува основните концепти, алатки и машини на Земјоделството 4.0.

Се надеваме дека сите учесници ќе најдат корисни информации во текот што тие можат да го користат во сопствената наставна практика. Посакуваме многу успех во учењето на сите!

moodle.agriteach.hu/

Македонски

Опис на проектот

ИМЕ НА ПРОЕКТ
Поврзување на наставниците за стручно образование и обука во земјоделството 4.0
 
ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ
Водење на „Наставниците за стручно образование и обука во земјоделството“ во процесот на обнова на нивните наставни методи со овозможување на бесплатен  онлајн курс  „Наставници за земјоделство 4.0“  кој е базиран на мрежен педагошки метод на учење. Овој проект ќе ја интегрира мрежната методологија на учење на успешниот проект Леонардо (Tenegen: http://www.tenegen.eu/) со педагошки иновации на методите кои се насочени кон учениците како што се моделите на “Creative Classroom(CC)” и “Flipped Classroom (FC)”.  Околината за учење и наставниот методи кои ќе се применуваат во овој проект се со во согласност со педагошките иновации од рамката ЕТ 2020,  која се фокусира на развој на вештините и креативноста во 21 век, како и дигитално претприемништво на студентите.
 
ДАТА НА ПОЧНУВАЊЕ СО ПРОЕКТОТ
01-09-2017
 
ВКУПНО ТРАЕЊЕ НА ПРОЕКТОТ
24 месеци
 
КООРДИНАТОР ОРГАНИЗАЦИЈА
“Galamb József Mezögazdasági Szakképző Iskola” ,Унгарија