Пилот-обуката во двете земји започнува со денот на запознавање на наставниците со програмата.. Наставниците се запознаа со структурата на курсот, деталите за спроведувањето на онлајн обуката и распоредот.
Во Македонија настанот беше на 21.12.2018 година со 20 учесници.
Во Унгарија пилот настанот се одржа на  15/02/2019 со повеќе од 40 учесници врз основа на претходна регистрација.
Детални програми се достапни тука: HU, MK

Платформата за интелигентно земјоделство е бесплатна платформа која обезбедува бројни алатки за ширење и олеснување на користењето на технологиите на паметно земјоделство.

Платформата е отворена за земјоделци, советодавни услуги, земјоделски консултанти и даватели на земјоделска опрема, поставувајќи отворена заедница каде што овие групи можат да комуницираат.

Пристапи на платформата тука

Започна развојот на курикулумот во проектот Агритич 4.0, на што се ангажирани сите партнери. Ова се модулите на кои се работи:  

  • M1 Испитување на земјоделското образование
  • M2 Европски стратегии и технологии во земјоделството
  • M3 Дигитални системи во Земјоделство 4.0

И која е визијата на Европа за индустријата на земјоделските машини за дигитално земјоделство? 

Види CEMA's Guide to Digital Farming.

PREGA SCIENCE 2019 конференцијата ќе се одржи по трет пат на 19 февруари 2019. Научнизи од Унгарија и околните земји се поканети да ги презентираат своите активности  и научни достигнувања во областа на прецизното земјоделство. 

За подетални информации тука.

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

No front page content has been created yet.

Опис на проектот

ИМЕ НА ПРОЕКТ
Поврзување на наставниците за стручно образование и обука во земјоделството 4.0
 
ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ
Водење на „Наставниците за стручно образование и обука во земјоделството“ во процесот на обнова на нивните наставни методи со овозможување на бесплатен  онлајн курс  „Наставници за земјоделство 4.0“  кој е базиран на мрежен педагошки метод на учење. Овој проект ќе ја интегрира мрежната методологија на учење на успешниот проект Леонардо (Tenegen: http://www.tenegen.eu/) со педагошки иновации на методите кои се насочени кон учениците како што се моделите на “Creative Classroom(CC)” и “Flipped Classroom (FC)”.  Околината за учење и наставниот методи кои ќе се применуваат во овој проект се со во согласност со педагошките иновации од рамката ЕТ 2020,  која се фокусира на развој на вештините и креативноста во 21 век, како и дигитално претприемништво на студентите.
 
ДАТА НА ПОЧНУВАЊЕ СО ПРОЕКТОТ
01-09-2017
 
ВКУПНО ТРАЕЊЕ НА ПРОЕКТОТ
24 месеци
 
КООРДИНАТОР ОРГАНИЗАЦИЈА
“Galamb József Mezögazdasági Szakképző Iskola” ,Унгарија